વિઝન
સંસ્થાનું દર્શન એના મુદ્દ્રાલેખ ‘તેજસ્વિનાવધિમસ્તુ’ માં શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ છે.
કોલેજનાં હીરને પ્રગટાવીને માનવ વિધાનાં શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તરમાં સીમા ચિન્હ સ્થાપિત કરવું.
આદર્શ નાગરિક બનાવી સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું.
આધુનિક સમયનાં પડકારો ઝીલવા અને હરીફાઇને જીતવા માટે વિધાર્થીને સજ્જ કરવો.
  મિશન
માનવજાત સાથે તાદાત્મય સાધવા માટે વિધાર્થીને સક્ષમ કરવો.
વિધાર્થીઓને બુધ્ધિઆંક,આવેગિકઆંક અને સામાજિકઆંકનાં આદર્શ સંયોજનરુપ બનાવવા.
વિધાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ અને નૈતિક મુલ્યોને કેળવીને તેમની ક્ષમતાઓને વિકસાવવી.
વિધાર્થીઓમાં બૌધ્ધિક અને શારીરિક વિકાસ માટે શિસ્તબધ્ધ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણ પુરુ પાડવું.
  આચાર્યનોસંદેશ
શ્રીમતી જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ પરિવાર આપ સૌ નું હાર્દિક સ્વાગત કરતા ધન્યતાઅનુભવે છે. જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ 1956 થી અસ્તિત્વ આવી. શિસ્ત પાલન અહી ની આગવી વિશિષ્ટતા છે. ગુણવતાયુક્ત અને અસરકારક અધ્યાપન દ્વરા વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાકીય વિકાસ થાય એજ કોલેજ નો મુખ્ય હેતુ છે.
  NSS, NCC & SPORTS
NATIONAL SERVICE SCHEME
NATIONAL CADET CORPS
  ન્યૂઝ અને નોટીશ
>>  Photographs of Gurupurnima parv celebration by Days Celebration committee
 
>>  Visit to a peddyfield. to understand importance to labour & Production.
 
>>  Visit to Seed bed by Students of Department of Home Science
 
>>  Home Science Extension Activity report
 
>>  Department of Economics 11th July “ World Population day” Eloquence Competition Photo
 
>>  Elocution held by Eco club on subject-Effect of Environment on Live organism'' on 5th july 2019. 10 Participants has delivered his ideas at P. G. Bhavan, Tithal road, valsad.
 
>>  Psychology Department celebrated world's population day on 11/7/2019. The event of group discussion was organized by Dr Krupa A. Vyas
 
>>  Plantation at Tithal Beach Eco club & Forest Department
 
>>  Students Induction Programme Photo
Students Induction Programme
 
>>  World Yoga Day
World Yoga Day 2019
 
>>  Students Induction Programme
 
>>  World Yoga Practice
 
>>  Scholarship Notice Year 2018-19
 
>>  Annul Alumni Meeting
 
>>  The IQAC year-end meeting was held on 25/4/2019 at 10:30 a.m
 
>>  Notice for the IQAC Meeting
 
>>  B.A.Sem. 6 Internal Marks April 2019
 
>>  M.A.Sem 4 Internal Marks 2019
 
>>  B.A.Sem. 4 Internal April 2019
 
>>  B.A.Sem.2 Internal Marks April 2019
 
>>  Annual Alumni Association Meeting
 
>>  IQAC introduces six skill based vocational courses
 
>>  Parents Association -2018-19
Organized Parents Association on 24th March -2019 Principal Dr. G.M.Butani Welcome the parents and chief guest Dr.G.N.Patel Member of IQAC , gave Information regarding the role and importance of parents In the development of students” career The Chief guest Dr. Shirishbhai Kapadiya delivered a lecturer on the importance of teacher and education in the development of morally strong society All the parents actively participated, expressed their views and even gave suggestions for importance
 
>>  Career Guidance and Placement Cell arrange Campus Interview
Date:- 22-02-2019 For the Post of Teacher School:- Vedant School Valsad Mr. Shreekant Kanojia take Interview of 17 Students 6 Students were Selected and will start working from Next Year.
 
>>  Women’s Day Celebration
Dr.Bina Desai delivered a lecture on “ Working women and Health “ at Raymonds Industries Ltd, Pardi on 8th March, 2019 and performed a duty as a judge for the recipe competition organized by Raymonds Industries
 
>>  Celebration of 21st March at Smt J.P.shroff arts college International forest day:
Deliver a lecture on Importance of Forest by ACF Daxaben.
 
>>  22nd March Celebration of World water day
Demonstration of Bore Recharge Rain water harvesting
 
>>  Celebration of 20 March – world sparrow day
Distribution of Nest of sparrow to local to people in city
 
>>  46th Annual Prize Distribution on 19-3-19 , SMT.J.P.SHROFF ARTS COLLEGE,VALSAD
The Chief Guests presented were Chairman of SHREE NOOTAN KEVALI MANDAL,VALSAD CHANDRAKANT DESAI and DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER VALSAD, SHREE DEVANG DESAI (IAS).
 
>>  Karate Classes
 
>>  Faculty Development Programme ...
Dr. Binal Solanki "Best practices for the Teachers"
 
>>  Faculty Development Programme ..
Dr. Gurudatt Japee "Role of IPR in Creating Knowledge Society"
 
>>  Faculty Development Programme.
Dr. R.G.Kothari n delivering address on "Student Parenting"
 
>>  Faculty Development Programme
Mr. Fenil Jariwala "Teaching & learning through Softwares and Interactive Board"
 
>>  Second Session of Third day Faculty Development Programme
Dr. Apurva Desai talking on "ICT Enabled Teaching and Learning"
 
>>  Third day of Faculty Development Programme
Mr.Amit Mehta delivering address on "Need to churn out employable graduates"
 
>>  >> Second day of Faculty Development Programme Dr. Srinivas Rao delivering address on
 
>>  46mo Varshikotsav
College No Varshikotsav Ta. 19/03/2019 Na Divase Savare 9:00 kalake Sanskar kendra par Rakhvama Avel chhe
 
>>  B.A.Sem.1 November 2018 Result
 
>>  B.A.Sem.1 Student Spid Id & Password
 
>>  First day of Faculty Development Programme
Dr. J.J. Kattakayam delivering lecture on "Outcome Based Education"
 
>>  Miss Jinal Tandel student our college Volentary Candidate of N.S.S.
Miss Jinal Tandel student our college Volentary Candidate of N.S.S. took part in 26 January Independence day at Delhi
 
>>  Ku. Astha Mehta F.Y.B.A. Roll No.43 Stood First in Debate Competition
Ku. Astha Mehta F.Y.B.A. Roll No.43 Stood First in Debate Competition group-A in Yuva Youth Festival Gujarat State at Khed Brahma On 27-28 December 2018.
 
>>  A Seven Day Faculty Development Program is being organized by the IQAC of Smt. J.P.shroff Arts College, Valsad
A Seven Day Faculty Development Programme is being organized by the IQAC of Smt. J.P.shroff Arts College, Valsad From 13th March to 19th March,2019 Faculty interested can Contact the IQAC Team on 9898985051 or 9429346707.
 
>>  Women Health Care Committee organised full body check up of all First Year students during academic year 2018-2019.
 
>>  Women Empowerment Committee organised Candle making workshop on 12-2-2019 to 14-2-2019.
 
>>  The IQAC organized on " Industrial Visit" to MAA Foundation, Vapi
The IQAC organized on " Industrial Visit" to MAA Foundation, Vapi on 13th February, 2019. Three faculty escorted 106 students for this visit.
 
>>  From 8th to 10th february 2019 in the event of 46th Youth Festival at Veer Narmad South Gujarat University, Surat.
 
>>  Study Circle – Talk Date 06/02/2019, Time: 10.45 to 11.45 Topic: Capitalizing on Technology and agriculture productivity in India Topic delivered by: Rahul Bagul B.A. Sem. – VI Roll No. 43
 
>>  Alumni Association
 
>>  A Lecture was arranged on "Traffic Regulation and Importance of Cycling"
A Lecture was arranged on "Traffic Regulation and Importance of Cycling" in the presence of Dr.Bhairavi Joshi and ASI Rajendra Kapse.
 
>>  Training Program on Feb.5-2-2019 Regarding "Roll of Youth in gender Discrimination and Violence upon women".
 
>>  Department of Home Science Activities
 
>>  NSS Activites in January 2019
 
>>  Lecture Timetable 2018-2019
 
>>  Cultural Committee Activity
 
>>  Certificate Course in first aid,( Avashyak Jivan Kaushaly)
Certificate Course in first aid,( Avashyak Jivan Kaushaly) By Indian Red Cross Society at. Smt. J.P. Shroff Arts College: Valsad 30 Students are trained
 
>>  D Zone Cricket. Smt. J.P.Shroff Arts College Valsad VS Rofel College Vapi
 
>>  Sapta Dhara Committee
 
>>  Women’s Health Care Activity
 
>>  NNS Activities in January 2019
 
>>  Inter College Volley Boll Tournament Women
 
>>  On 3rd January, 2019, the college is going to make hat-tick of Guinness World Records The two attempts are "Largest Human Image of the Sun" And "Largest Human Image of a Capsule". All are Invited to witness the event.
 
>>  B.A. SEM. 3 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018
 
>>  B.A. SEM. 5 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018
 
>>  M.A. SEM. 3 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018
 
>>  National Seminar
 
>>  Internal Exam Seat Nos. Oct - 2018
 
>>  Veer Narmad South Gujrat University Surat Hockey Selection Men & women
Veer Narmad South Gujrat University Surat Hockey Selection Men & women Organized By Smt. J. P. Shroff Arts College, Valsad Date:- 10/10/2018
 
>>  Home Science Department Dvara Fangavel Kathod ane Aatha vali Vangi Spardha
 
>>  NATIONAL SEMINAR ON "Understanding Different Approach Towards Achieving Wellbeing of Society" Date :-06/10/2018
 
>>  One Day Workshop
Organized by The Department of Home Science.

Date : 20-07-2018
Venue : Seminar Hall
Smt. J.P.Shroff Arts college,Valsad.
Title of the workshop :- "The Preparation of Teacher's Mannual, Study material and Test Bank"
Nos. of Participants : 12

 
>>  AQAR 2017-18
 
>>  Guinness Word Record Certificate
 
>>  Smt. J.P. Shroff Arts College Na Hindi Department ane Hindi Vicharmanch Dvara Hindi Dohagan F.M. 102.3 Radio Daman Parthi 30th April 2018 Na roj 5.30 (p.m) Kalake Raju Thase.
 
>>  B.A. SEM.2 INTERNAL MARKS APRIL 2018
 
>>  B.A. SEM.4 INTERNAL MARKS APRIL 2018
 
>>  B.A. SEM 6 INTERNAL MARKS, APRIL 2018
 
>>  M.A. SEM 2 INTERNAL MARKS, APRIL 2018
 
>>  M.A. SEM 4 INTERNAL MARKS APRIL 2018
 
>>  College Exam & University Prectical Time-Table March-2018
 
>>  NAAC Conference Seminar
 
>>  Guinness World Record 3rd January 2018
 
>>  NAAC Sponsored National Conference On 20, 21 December 2017
 
>>  Conference Registeration Form
 
>>  Guinness World Record
Guinness World Record
 
>>  An English Litreature Quiz
An English Literature Quiz was organized by the Department of English on 22nd Sept.,2018. Total of 42 participants took part in 7 different Teams. Team Kalidas won the 1st prize Team Deshpande won the 2nd prize Team Roy won the 3rd prize
 
>>  IQAR -2015-16
 
>>  Shri. K.R.Desai Vyakhyanmala Photo
 
>>  Guinness World Records Photo
 
>>  Certificate of Limca Book of Record
 
>>  NAAC
NAAC Peer Team Visit - 2 to 4 March 2015
 
>>  AQAR 2013-14
 
>>  AQAR 2009-10
 
>>  AQAR 2010-11
 
>>  AQAR 2012-13
 
>>  AQAR 2011-12
 
 
  ફોટોગેલેરી
  વિડીઓગેલેરી
"Gender Sensitization Competition" - "LIMCA BOOK OF RECORDS" - 31st December, 2014