ન્યૂઝ અને નોટીશ  
 
Guinness World Record 3rd January 2018