ન્યૂઝ અને નોટીશ  
 
Internal Exam Seat Nos. Oct-2018