ફોટોગેલેરી  
 
Dhanraj Pillay is a Retired Indian Hockey Player Captain
 
Guinness World Record
 
Shri K.R.Desai Vyakhyan Mala
 
48thAnnual Adhivation
 
Achivment
 
Activities
 
Eco Club
 
IQAC & Udisha
 
NNS
 
Yoga
 
 
Sports
 
Seminar
 
Limca Book of Record
 
42Uth Festival First Prize
 
NAAC
 
Inam Vitaran
 
Safai Abhiyan
 
Cultural Programs
 
Home Science
 
Seminars